Predsedništvo

Prirodno-matematička i medicinska oblast

1. Dr Žanka Bojić Trbojević, viši naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije INEP
2. Dr Ivana Atanasovska, naučni savetnik, Matematički institut SANU
3. Dr Maria Vesna Nikolić, naučni savetnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja
4. Dr Duško Blagojević, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
5. Dr Mirjana Mihailović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
6. Dr Nevena Mihailović Stanojević, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja
7. Dr Snežana Pajović, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“
8. Dr Vesna Đorđević, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“
9. Dr Marijana Petković, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“
10. Dr Aleksandar Belić, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu
11. Dr Mihajlo Mudrinić, naučni savetnik, Institut za opštu i fizičku hemiju
12. Dr Marko Stalevski, viši naučni saradnik, Astronomska opservatorija u Beogradu
13. Dr Ivana Strahinić, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Tehničko-tehnološka i biotehnička oblast

14. Dr Ana Marjanović Jeromela, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo
15. Dr Tamaš Petrović, naučni savetnik, Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad
16. Dr Predrag Banković, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
17. Dr Željko Despotović, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin
18. Dr Magdalena Stevanović, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU
19. Dr Miroslav Sokić, naučni savetnik, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina
20. Dr Vesna Đorđević, naučni savetnik, Institut za higijenu i tehnologiju mesa
21. Dr Nenad Delić, naučni savetnik, Institut za kukuruz „Zemun polje"
22. Dr Darko Jevremović, viši naučni saradnik, Institut za voćarstvo
23. Dr Marina Nenković-Riznić, viši naučni saradnik, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Društveno-humanistička oblast

24. Dr Neven Isailović, viši naučni saradnik, Istorijski institut
25. Dr Vera Gudac Dodić, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
26. Dr Aleksandra Pavićević, naučni savetnik, Etnografski institut SANU
27. Dr Jovan Zubović, naučni savetnik, Institut ekonomskih nauka
28. Dr Mario Reljanović, naučni saradnik, Institut za uporedno pravo
29. Dr Jelena Stevanović, viši naučni saradnik, Institut za pedagoška istraživanja
30. Dr Goran Bašić, naučni savetnik, Institut društvenih nauka

 

Predsednik Zajednice instituta Srbije: dr Duško Blagojević

Potpredsednik za prirodno-matematičku i medicinsku oblast: dr Marijana Petković

Potpredsednik za tehničko-tehnološku i biotehničku oblast: dr Predrag Banković

Potpredsednik za društveno-humanističku oblast: dr Jovan Zubović