Predsedništvo

Prirodno-matematička i medicinska oblast

1. Dr Ivana Atanasovska, naučni savetnik, Matematički institut SANU;
2. Dr Aleksandar Belić, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu;
3. Dr Mirjana Mihailović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković";
4. Dr Duško Blagojević, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
5. Dr Ivana Strahinić, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo;
6. Dr Maša Lakićević, naučni saradnik, Astronomska opservatorija;
7. Dr Marija Vesna Nikolić, naučni savetnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja;
8. Dr Snežana Pajović, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“;
9. Dr Vesna Đorđević, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“;
10. Dr Marijana Petković, naučni savetnik, Institut za nuklearnu nauku "Vinča";
11. Dr Nevena Mihailović Stanojević, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja;
12. Dr Magdalena Stevanović, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU;
13. Dr Žanka Bojić Trbojević, viši naučni saradnik, Institut za nuklearnu energiju INEP;

Tehničko-tehnološka i biotehnička oblast

14. Dr Violeta Anđelković, naučni savetnik, Institut za kukuruz "Zemun polje";
15. Dr Ksenija Nešić, naučni savetnik, Naučni institut za veterinarstvo Srbije
16. Dr Ana Marjanović Jeromela, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo;
17. Dr Željko Despotović, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin;
18. Dr Slobodan Cvetković, viši naučni saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju;
19. Dr Vesna Đorđević, naučni savetnik, Institut za higijenu i tehnologiju mesa;
20. Dr Miloš Lukić, naučni savetnik, Institut za stočarstvo;
21. Dr Igor Saveljić, naučni saradnik, Institut za informacione tehnologije Kragujevac;
22. Dr Tamaš Petrović, naučni savetnik, Institut za veterinarstvo Novi Sad;
23. Dr Miroslav Sokić, naučn savetnik, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina;

Društveno-humanistička oblast

24. Dr Nataša Miladinović Radmilović, naučni savetnik, Arheološki institut;
25. Dr Jelena Rafailović, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije;
26. Dr Vladimir Mikić, naučni saradnik, Institut za uporedno pravo;
27. Dr Svetlana Šeatović, naučni savetnik, Institut za književnost i umetnost;
28. Dr Neven Isailović, viši naučni saradnik, Istorijski institut;
29. Dr Aleksandar Pavlović, viši naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju; i
30. Dr Isidora Beraha, viši naučni saradnik, Institut ekonomskih nauka.

 

Predsednik Zajednice instituta Srbije: dr Duško Blagojević

Potpredsednik za prirodno-matematičku i medicinsku oblast: dr Marijana Petković

Potpredsednik za tehničko-tehnološku i biotehničku oblast: dr Predrag Banković

Potpredsednik za društveno-humanističku oblast: dr Jovan Zubović