Ostala dokumenta

 

Prečišćen tekst Poslovnika o radu Skupštine utvrđen 18. juna 2024. godine

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine od 18. juna 2024. godine (objavljen 2. jula 2024. godine)

Prečišćen tekst Pravilnika o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata utvrđen 18. juna 2024. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata od 18. juna 2024. godine (objavljen 24. juna 2024. goidne)

Interna pravila za pripremu dokumenata za pouzdano elektronsko čuvanje od 18. juna 2024. godine (objavljena 24. juna 2024. godine)

Prečišćen tekst Poslovnika o radu Predsedništva utvrđen 23. maja 2024. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Predsedništva od 23. maja 2024. godine (objavljena 30. maja 2024. godine)

2023.

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Predsedništva od 19. oktobra 2023. godine (objavljena 30. oktobra 2023. godine)

Dopis Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u vezi sa dodatnim, alternativnim predlogom izmena Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama od 21. avgusta 2023. godine

Dopis Kancelariji za javne nabavke sa dodatnim, alternativnim predlogom izmena Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama od 21. avgusta 2023. godine

Dopis Ministarstvu finansija sa dodatnim, alternativnim predlogom izmena Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama od 21. avgusta 2023. godine

Dopis Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u vezi sa predlogom izmena Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama od 18. avgusta 2023. godine

Predlog izmena Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama od 14. avgusta 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Predsedništva od 5. juna 2023. godine (objavljena 7. juna 2023. godine)

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Zajednice instituta Srbije od 29. decembra 2022. godine (objavljen 9. januara 2023. godine) 

2022. 

Predlog izmena i dopuna Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja - prilog dopisa Ministarstvu od 14. decembra 2022. godine

Dopis Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacije - dostava Predloga izmena i dopuna Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja od 14. decembra 2022. godine

Dopis ZIS i SANU predsedniku Republike Srbije sa inicijativom za zasebno ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja od 31. avgusta 2022. godine

Dopis ZIS i SANU predsedniku Vlade sa inicijativom za zasebno ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja od 31. avgusta 2022. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa inicijativom za produženje roka za podnošenje predloga projekata i komentarima na rad Fonda od 12. 7. 2022. godine

Dopis Fondu za nauku Republike Srbije sa inicijativom za produženje roka za podnošenje predloga projekata i komentarima na rad od 12. 7. 2022. godine

Poslovnik o radu Predsedništva od 23. juna 2022. godine (objavljen 4. 7. 2022.)

Poslovnik o radu Skupštine od 3. 6. 2022. (objavljen 7. 6. 2022.)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu obračuna članarina od 29. marta 2022. godine

Dopis Fondu za nauku Republike Srbije sa primedbama na rad Fonda od 17. 1. 2022. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa primedbama na rad Fonda od 17. 1. 2022. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa primedbama na rad Fonda od 17. 1. 2022. godine

2021.

Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala od 29.12.2021. (objavljen 30.12.2021.)

Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata od 29.12.2021. (objavljen 30.12.2021.)

Dopis Ministarstvu privrede u vezi sa inicijativom pet instituta-privrednih društava od 27.12.2021. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa inicijativom pet instituta-privrednih društava od 27.12.2021. godine

Dopis Vladi Republike Srbije u vezi sa inicijativom pet instituta-privrednih društava od 27.12.2021. godine

Prilog uz dopise od 27.12.2021. godine - dopis pet instituta-privrednih društava

Prilog uz dopise od 27.12.2021. godine - dopis Ministarstva privrede

Prilog uz dopise od 27.12.2021. godine - upitnik Ministarstva privrede

Informacija o sastanku predstavnika Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije i predstavnika Zajednice instituta Srbije održanog 25.11.2021.

Program razvoja instituta iz oblasti društvenih nauka za period 2022-2024. godine

Predlog poziva Fonda za nauku Republike Srbije dat od strane Zajednice instituta Srbije

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa predlogom poziva Fonda od 30.7.2021. godine

Dopis Fondu za nauku Republike Srbije u vezi sa predlogom poziva od 30.7.2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Zajednice instituta Srbije od 18.3.2021. godine (objavljena 19.3.2021.)

Prečišćen tekst Poslovnika o radu Predsedništva utvrđen 22.2.2021.

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Predsedništva od 22.2.2021. (objavljena 24.2.2021.)

2020.

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa povećanjem plata iz sopstvenih prihoda od 18.12.2020.

Prezentacija o radu Predsedništva u periodu od 2016. do 2019. godine

Izveštaj o radu Predsedništva u periodu od 2016. do 2019. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti od 26. 2. 2020. godine (objavljen 10.3.2020. godine)

2019.

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa PROMIS-om od 17. avgusta 2019. godine

Dopis Fondu za nauku Republike Srbije u vezi sa PROMIS-om od 27. avgusta 2019. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa Evaluacijom od 26. jula 2019. godine

Evaluacija naučnih, istraživačko-razvojnih i instituta od nacionalnog značaja od 23. jula 2019. godine

Prečišćen tekst Poslovnika o radu Skupštine od 26. februara 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine od 26. februara 2019. godine

2018.

Dopis Ministarstvu sa primedbama na Nacrt Zakona o nauci i istraživanjima od 28. decembra 2018. godine

Dopis Ministarstvu sa ključnim primedbama na Nacrt Zakona o Fondu za nauku RS od 24. septembra 2018. godine

Dopis Ministarstvu od 11. septembra 2018. godine

Dopis Ministarstvu u vezi sa sopstvenim prihodima i Zakonom o zaposlenima u javnim službama od 3. aprila 2018. godine

Dopis Ministarstvu u vezi sa promenom normiranja za više od 7 autora i formiranje Komisije od 3. aprila 2018. godine

Poslovnik Predsedništva od 30. marta 2018. godine

2017.

Govor predsednika Zajednice dr Duška Blagojevića povodom obeležavanja 40 godina od osnivanja Stalne konferencije naučnoistraživačkih organizacija, preteče Zajednice

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa primedbama na Predlog pravilnika o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za period 2018.-2019. i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2018.-2019. od 5. oktobra 2017. godine

Konačni radni materijal - detaljne primedbe na Pravilnik o finansiranju

Konačni radni materijal - opšte primedbe na Pravilnik o finansiranju

Početni radni materijal - pristigle primedbe na Pravilnik o finanasiranju_drugi deo

Početni radni materijal - pristigle primedbe na Pravilnik o finanasiranju_prvi deo

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa DMT II od 24. jula 2017. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa porezom na imovinu od 30. juna 2017. godine

Dopis Ministarstvu finansija u vezi sa porezom na imovinu od 30. juna 2017. godine

Dopis Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo u vezi sa Nacrtom Zakona o visokom obrazovanju od 5. juna 2017. godine

Dopis Savetu Univerziteta u Beogradu u vezi sa Nacrtom Zakona o visokom obrazovanju od 5. juna 2017. godine

Dopis Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje u vezi sa Nacrtom Zakona o visokom obrazovanju od 5. juna 2017. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa Nacrtom zakona o visokom obrazovanju od 23. maja 2017. godine

Dopis Ministarstvu odbrane u vezi sa Predlogom uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu od 19. aprila 2017. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa Predlogom uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu od 19. aprila 2017. godine

Apel u vezi sa Predlogom uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje i o načinu i postupku za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica od 12. aprila 2017. godine

Odluka Skupštine o članarinama doneta na 18. sednici

Dopis Ministarstvu i Nacionalnom savetu od 7. marta 2017. godine

Dopis Vladi RS od 3. marta 2017. godine

Dopis Ministarstvu od 3. marta 2017. godine

Odluka - Kirilo Savić od 22. februara 2017. godine

Zaključci Skupštine - formulisani nakon sednice održane 22. februara 2017. godine

Poslovnik o radu Skupštine Zajednice instituta Srbije od 22. februara 2017. godine

Dopis Ministarstvu u vezi sa matičnim naučnim odborima od 6. februara 2017. godine

2016.

Dopis Ministarstvu u vezi sa Pravilnikom od 14. decembra 2016. godine

Dopisi ministru i državnom sekretaru u vezi sa matičnim naučnim odborima od 7. novembra 2016. godine

Otvoreno pismo naučne zajednice o problemima naučnoistraživačkog rada u Srbiji od 17. oktobra 2016. godine

Dopis predsedniku Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj od 7. oktobra 2016. godine

Dopis predsedniku Vlade Republike Srbije od 5. septembra 2016. godine

Dopis ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 5. septembra 2016. godine

Dopis Vladi RS i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 31. maja 2016. godine

Dopis Vladi Republike Srbije od 19. maja 2016. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa zahtevom za poništaj Pravilnika od 13. maja 2016. godine

Dopis Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa matičnim naučnim odborima od 27. aprila 2016. godine

Predlog Zajednice za određene izmene Akta o finansiranju utvrđen 19. aprila 2016. godine

Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača

Akt o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus 2016-2020, i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus 2016-2019 sa Prilogom

Primedbe i predlozi Zajednice u vezi sa predlogom Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus 2016-2020, i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus 2016-2019 sa Prilogom